دانلود با لینک مستقیم فایل بررسی و ارزیابی یک راهکار کارآمد برای شبکه مشارکتی به منظور افزایش نرخ ارسال و استفاده بهتر از منابع در دسترس شبکه

بررسی و ارزیابی یک راهکار کارآمد برای شبکه مشارکتی به منظور افزایش نرخ ارسال و استفاده بهتر از منابع در دسترس شبکه
کلمات کلیدی:تخصیص منابع,شبکه های مشارکتی ,شبکه های مبتنی بر شناخت,سیستم های بی سیم مشارکتی,تخصیص منابع در سیستم های بی سیم مشارکتی, مدیریت منابع در دسترس شبکه به منظور بهبود کارایی شبکه,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات,دانلود پایان نامه ارشد مخابرات

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق-مخابرات

بررسی و ارزیابی یک راهکار کارآمد برای شبکه مشارکتی به منظور افزایش نرخ ارسال و استفاده بهتر از منابع در دسترس شبکه

چکیده:

نیاز کاربران مخابراتی، ارسال اطلاعات با نرخ مناسب و احتمال خطای کدبرداری به اندازه دلخواه کوچک می‌باشد. بنابراین تلاش مهندسین مخابرات در جهت بهبود نرخ ارسال اطلاعات برای کاربران مخابراتی می‌باشد. برآوردن این نیاز مستلزم امکاناتی ازقبیل پهنای باند فرکانسی، توان و زمان که به عنوان منابع یاد می‌شوند، است. به دلیل محدودیت در منابع موجود می بایست به دنبال راهکارهایی برای غلبه بر این محدودیت‌ها بود.

از جمله این راهکارها افزودن «شناخت» به تجهیزات کاربران و مجهز نمودن آنها به «راهبردهای مشارکت» در شبکه های مخابراتی بی سیم می باشد. استفاده از گره های رله و کاربرانی که نقش رله را ایفا می کنند باعث می‌شود تا از منابع موجود که در اختیار دیگر کاربران شبکه است، استفاده موثرتری شود. حتی گره های رله را می توان جزء منابع به شمار آورد و سعی بر مدیریت آنها نمود. افزودن شناخت باعث می شود تا کاربران از پهنای باند فرکانسی رها شده، به شیوه ای موثرتر استفاده کنند. با این حال برای مدیریت منابع دیگر مانند توان باید الگوریتم هایی به کار بسته شود تا نهایت استفاده از منابع انجام پذیرد.

در این رساله راهبرد مشارکتی با بازده طیفی مناسب برای سیستم‌های بدون سیم معرفی می‌شود و کارایی آن با معیار احتمال خاموشی و نرخ خطای سمبل مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین راهبرد مورد نظر در یک شبکه ثانویه مبتنی بر شناخت بکارگیری می‌شود. با توجه به محدود بودن طیف و منابع در دسترس شبکه ثانویه مبتنی بر شناخت، استفاده از یک راهبرد با بازده طیفی بالا برای چنین شبکه ای ضروری می باشد. نشان داده می شود که راهبرد کدبرداری و گسیل نموی-انتخابی یک راهبرد موثر با بازده طیفی مناسب تر نسبت به دیگر راهبردهای مشارکتی است. کارایی راهبرد کدبرداری و گسیل نموی-انتخابی برای شبکه ثانویه مبتنی بر شناخت نیز بررسی شده است. همچنین اثرات شبکه اولیه بر کارایی این شبکه ثانویه نیز بررسی شده است.

کلمات کلیدی:

تخصیص منابع

شبکه های مشارکتی

شبکه های مبتنی بر شناخت

سیستم های بی سیم مشارکتی

فهرست

1 پیشگفتار 1

1-1 مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2-1 تاریخچه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3-1 ساختار رساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2 مروری بر راهبردهای مشارکت و شناخت 9

1-2 مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2-2 مشارکت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1-2-2 راهبردهای رله کردن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3-2 کانال مبتنی بر شناخت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1-3-2 اطلاعات جانبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

مشارکت و شبکه های مبتنی بر شناخت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شبکه های مبتنی بر شناخت . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کارایی شبکه بیسیم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

معیارهای کارایی سنجی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مدلهای کانال بیسیم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

5-2 نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3 راهبرد کدگشایی و گسیل نموی-انتخابی 26

1-3 مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2-3 بررسی راهبرد کدگشایی و گسیل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3-3 بررسی راهبرد کدگشایی و گسیل نموی-انتخابی . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4-3 احتمال خاموشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

1-4-3 احتمال خاموشی در کانال رایلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2-4-3 احتمال خاموشی در کانال رایسین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3-4-3 احتمال خاموشی در کانال ناکاگامی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5-3 احتمال خطای سمبل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

1-5-3 احتمال خطای سمبل کانال رایلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2-5-3 احتمال خطای سمبل کانال رایسین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3-5-3 احتمال خطای سمبل کانال ناکاگامی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

6-3 اختصاص بهینه توان بین منبع و رله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

7-3 تحلیل وارزیابی نتایج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

8-3 نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

4 محدودیت توان شبکه مشارکتی مبتنی بر شناخت 60

1-4 مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

های مبتنی بر شناخت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت مروری بر مطالب درس بازارشناسی و مسایل بازاریابی:پاورپوینت مروری بر مطالب درس بازارشناسی و مسایل بازاریابی

پیاده سازی سیستم ABC در شرکتها با روش کوپلر با ملاحظات فرهنگی:محرک هزینه,سیستم هزینه یابی سنتی,سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت,پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها,پیاده سازی سیستم ABC در شرکتها با روش کوپلر با ملاحظات فرهنگی,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت,دانلود مقالات ارشد مدیریت

وب نامریی و قسمتهای مختلف آن و ارائه راهکارهایی برای اطلاع و جستجو در آن:مفهوم وب مرئی,مفهوم وب نامرئی,راهکارهای اطلاع یابی در وب نامریی,ابزارهای مفید برای جستجو در وب نامرئی,دانلود پاورپوینت وب مرئی,دانلود پاورپوینت وب پنهان,دانلود پاورپوینت جستجو در وب نامرئی,دانلود پاورپوینت راه حل های اطلاع یابی در وب نامریی

مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر:دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق,مسئولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر,مسوولیت مدنی,جبران ضرر,جبران خسارت,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق,دانلود پایان نامه ارشد حقوق,دانلود پایان نامه حقوق

شناسایی و پیش‌بینی بحران‌های بانکی در ایران:بحران‌های بانکی,بحران‌های بانکی در ایران,پیش‌بینی بحران‌های بانکی در ایران,شناسایی بحران‌های بانکی در ایران,دانلود مقاله بحران‌های بانکی در ایران,دانلود مقاله بحران‌های بانکی

یک قرن با صنعت نفت در ایران (از 5 خرداد 1287- اکتشاف نفت در ایران تا اسفندماه 87-افتتاح فازهای 9 و 10 پارس جنوبی):ذخایر نفتی,منابع نفتی,اکتشاف نفت,صنعت نفت در ایران,دانلود مقاله یک قرن با صنعت نفت در ایران,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق رشته نفت,خرید پایان نامه

تبیین و تعریف کلی رسانه جمعی و انواع آن در حقوق ایران:مفهوم رسانه,بزهکاری اطفال,بزهکاری نوجوانان,تعریف رسانه جمعی,نقش رسانه در بزهکاری,دانلود تحقیق رشته حقوق,تبیین و تعریف کلی رسانه جمعی و انواع آن در حقوق ایران

تحقیق جامع و کامل شیوه‌های تأمین مالی در ایران:دانلود تحقیق شیوه‌های تأمین مالی در ایران,انواع روش‌های تأمین مالی,روش های تأمین مالی خارجی,فاینانس,یوزانس,خطوط اعتباری,وام های بین المللی,سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی,سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی ,صکوک ,دلایل برتری سكه نسبت به طلا در سرمایه گذاری

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان هوش هیجانی در افراد درونگرا در مقایسه با افراد برونگرا در دانشجویان دانشگاه های شهر تهران:پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان هوش هیجانی در افراد درونگرا در مقایسه با افراد برونگرا در دانشجویان دانشگاه های شهر تهران,رشته روانشناسی عمومی، بالینی، تربیتی,هوش,هوش هیجانی,درونگرا,برونگرا,همکاری در فروش فایلینا ,همکاری در فروش,فروشگاه ساز فایل

راسته گربه ماهیان-خانواده Ariidae:ماهی,خانواده Ariidae,راسته گربه ماهیان,دانلود پایان نامه رشته شیلات,راسته گربه ماهیان خانواده Ariidae,دانلود پایان نامه شیلات,خرید پایان نامه شیلات,فروش پایان نامه شیلات